برنامه پنج ساله ششم ارتقاء کمی و کیفی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی

folder_openگزارش‌ها
نوشتهٔ پیشین
مکانیزاسون کشاورزی
نوشتهٔ بعدی
کمباین فوق سنگین نیوهلند

برنامه پنج ساله ششم ارتقاء کمی و کیفی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی محصوالت زراعی، باغبانی و گیاهان دارویی، دام و طیور، شیلات و آبزیان، جنگل، مرتع و منابع طبیعی

درحال حاضر حرکت کلي کشورها به سمت توسعه و پيشرفت و نيل به استقالل ، رابطه مستقيمي با توليدات کشاورزي دارد و از طرفي باال بردن سطح کمي وکيفي توليدات بدون مکانيزه کردن کشاورزي امکان ندارد . بخش کشاورزي با توجه بهه سهم قابل مالحظهاش در توليد ناخالص ملي و درآمدهاي صادراتي، داراي نقش اساسي در تعيين جههت وموقعيهت کلهي فرایند توسعه اقتصادي بخصوص درکشورهاي جهان سوم مي باشد. بدین ترتيب تداوم و رونق اقتصادي بخش کشهاورزي نيز باعنایت به کارآفریني مستقيم براي 32 درصد شاغلين کشور، تأمين حدود 08 درصد مواد غذایي ومواد خهام مهورد نيهاز صنایع کشور، ارزبري کم وارزآوري چشمگير ، دارا بودن پتانسيلهاي توسعه قابل توجه ؛ از اهميت و اولویت باالیي در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي برخوردار خواهد گردید. در دیدگاه دیگر توليد محصوالت کشاورزي را حاصل تعامل سه عامل مهم آب،خاک و ماشين برشمرده اند و نقش عامل انساني را در حيطه تفکر، برنامه ریزي و مدیریت توليد قرار دادهاند و مکانيزاسيون کشاورزي را مهي تهوان نظهامي بحسهاب آوردکه با مدیریت صحيح مي تواند تحوالتي بنيادي در کشاورزي یک جامعه ایجاد نماید ، چراکه در کشاورزي امروز بيشاز کشاورزي سنتي الزم است که روابط بين طبيعت ، انسان و ماشين براي ایجاد یک نظام بهره بهرداري مه ثر ودقيهق مهورد توجه قرار گيرد. اصوالً مکانيزاسيون دنبال آن است که افزایش مقداري در هزینه ها باعث افزایش مقدار بيشتري در درآمد شهود و بایهد بهه خاطر سپرد که بزرگترین عامل پذیرش اجتماعي یک ایده جدید و یا ماشين جدید مقدار هزینه آن و اثر آن بر درآمد و رفهاه بهره برداران است . بدون تردید افزایش توليدات و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزي با بهرهمندي از روشهاي سنتي در زمان کاشت و به خصوص برداشت محصول امکان پذیر نخواهد بود چراکه ضایعات ریزش در زمان برداشهت همهه سهاله موجهب ههدررفت بسياري از توليدات کشاورزي ميشود و با به کارگيري مکانيزاسيون و تکنولوژي روز مي توان عمليات کشاورزي را در زمان مقرر انجام داد. امروزه این موضوع در کشورهاي پيشرفته به صورت جدي دنبال مي شود و تحقيقات زیادي براي تعيين بهترین زمان انجام عمليات مختلف صورت مي گيرد که بعد از تعيين این مورد با به کارگيري تکنولوژي هاي مختلف ماشيني درصدد انجام به موقع عمليات براي کسب بهترین عملکرد هستند.یکي دیگر از مزایاي مکانيزاسيون، ایجاد رغبت و جذابيت براي انجام کار کشاورزي است که این کار با استفاده از کاهش سختي کار صورت گرفته است. در واقهع کهاهش سهختي کهار نهه تنهها در جذابيت کار کشاورزي و افزایش سرمایه گذاري در این بخش م ثر است بلکه حتي در کيفيت و دقت عمليات و نيز بازده کار تأثير به سزایي دارد. گستره وسيع حضور مکانيزاسيون کشاورزي در چرخه توليد محصوالت زراعي، باغي، دام، طيور و آبزيپهروري و همننهين حضور در عرصههاي جنگل و مرتع به منظور حفاظت، احياء، توسعه و بهرهبرداري مناسب و نيز وظایفي که در عرصه بيابانها و در راستاي بيابانزدایي به عهده دارد، همه و همه بيانگر وسعت و گستردگي فعاليتهاي تاثيرگذار مکانيزاسيون کشاورزي است که عمالً بدون حضور آن دستيابي به اهداف هر یک از بخشهاي فوق ناممکن است، لذا با دیدي وسيع و فراتر و باالتر 1 از یک نهاده باید به مکانيزاسيون نگریست و بواقع باید بدانيم، مکانيزاسيون پدیدهاي است که سایر نههاده هها را در اختيهار ميگيرد و موجبات پایداري توليد در بخش کشاورزي را فراهم مي نماید. این برنامه با هدف ارتقاء کمي وکيفي وضعيت مکانيزاسيون فرآیند توليد محصوالت زراعي، باغباني و گياهان دارویي، دام و طيور،شيالتوآبزیان، جنگل، مرتع و منابع طبيعي ، مبتني برکشاورزي دانش بنيان و درچارچوب اجراي طرحهاي اقتصاد مقاومتي، برمبناي وضعيت موجود و نگرش به آینده قابل دسترس و مطلوب، با تکيه بر حوزه فناوریهاي نوین و مبتني بر شرایط اقليمي کشور تدوین گردیده است. شایان ذکر است این برنامه با تکيه بر سياستهاي بخش کشاورزي و اولویتهاي دفاتر تخصصي حوزه هاي زراعت، باغباني، دام و طيور، شيالت، جنگل و مرتع و باتوجه به نقطه نظرات همکاران ادارات فناوري مکانيزه استانها تهيه شده و شامل تشریح ميزان پيش بيني شده تحقق اهداف مدنظر در سالهاي دولت دوازدهم )سالهاي 69 الي 0088 )و مقایسه آن با وضعيت موجود در آغاز دولت یازدهم مي باشد. از آنجاکه یکي از الزامات اجراي هر برنامهاي تامين منابع و اعتبارات موردنياز آن مي باشد،لذا با عنایت به سرمایهگذاري بيسابقه به ميزان 98888 ميليارد ریالي،طي سالهاي اخير و تاکيدات وزیر محترم کشاورزي مبني بر استمرار و تداوم خط اعتباري و اهميت سرمایه گذاري هدفمند در زمينه توسعه مکانيزاسيون کشاورزي در سال جاري نيز بمنظور ارتقاء وضعيت مکانيزاسيون در کليه زیر بخش هاي مذکور با تکيه بر اهداف کمي و کيفي پروژه تجهيز و نوسازي ناوگان ماشيني بخش کشاورزي و در چارچوب برنامههاي اقتصاد مقاومتي، خط اعتباري شماره 9 مکانيزاسيون کشاورزي ، به مبلغ 03888ميليارد ریال ومبلغ 0088 ميليارد ریال از محل پروژه مدرن سازي )مکانيزه( کشاورزي طرح اشتغال مناطق روستایي و عشایري براي سال 60 ابالغ و توزیع گردید که اميد است با تداوم این خطوط اعتباري تحقق اهداف مکانيزاسيون بخش کشاورزي همننان تداوم یابد. در پایان ضمن تشکر از کليه دست اندرکاران تدوین برنامه، یادآوري مينماید که هر نوشتار، طرح، برنامه اي خالي از نقصان نبوده و کماکان در طول اجراي طرح پذیراي نظرات اصالحي و ارشادي صاحب نظران این حوزه خواهيم بود.

Related Posts

فهرست